RODO informacja dla użytkowników.

„Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Katharsis Spółka ograniczoną odpowiedzialnością jest;  Elżbieta Wawrzyniak,  z którą można skontaktować się ;

e-mail katharsisalergo@gmail.com

nr telefonu: +48 601 775 485

Polityka Prywatności

KATHARSIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ochrona danych jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy, aby dane te były:

– przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
– nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Katharsis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. 30 Stycznia 15/9, NIP: 5993001555. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas formularz kontaktowy na naszej stronie www.katharsismed.com, to jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych takich jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Przechowujemy ponadto zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że automatycznie znamy adresy IP komputerów, których używasz do przeglądania treści naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  

Dane kontaktowe administratora.

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem: 48 693 432 801, pod adresem e-mail leszek.wawrzyniak8@gmail.com

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: katharsisalergo@gmail.com  Dodatkowe dane inspektora znajdują się na naszej stronie http:// www.katharsismed.com. Inspektor jest osobą, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

– realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),

– zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej i identyfikacji tożsamości podczas rejestracji, na podstawie Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia – podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2h RODO,

– nawiązania kontaktu na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail – podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu KATHARSIS Sp. z o.o., jakim jest opieka nad Pacjentem oraz sprawne zarządzanie podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1f RODO),

– realizacji praw Pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, w tym prawa do reklamacji, prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej lub informowania o stanie zdrowia – podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KATHARSIS Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1c RODO) oraz art. 9 ust. 2h RODO,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu KATHARSIS Sp. z o.o. jakim jest możliwość dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1f RODO),

– archiwalnym, statystycznym, analitycznym – podstawą przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu KATHARSIS Sp. z o. o. jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby lepszego doboru usług do potrzeb Pacjentów, optymalizacji oferowanych usług i procesów obsługi, budowania wiedzy o Pacjentach (art. 6 ust. 1f RODO).

Odbiorcy danych.

Twoje dane mogą zostać ujawnione:upoważnionym i zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej osobom świadczącym usługi na rzecz KATHARSIS Sp. z o.o., dostawcom usług zaopatrujących KATHARSIS Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych (w tym: dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne i pocztowe),podmiotom świadczącym pomoc prawną, osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw Pacjenta.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zebrane logi przechowywane są przez okres roku  jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.[

Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Przysługuje Ci prawo:

– dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– do przenoszenia danych, czyli otrzymania od nas dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dodatkowo masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Wymogi podania danych.

Podanie danych w związku z wysłaniem formularza kontaktowego jest konieczne do korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony internetowej, w tym podjęcia z Tobą kontaktu. Bez podania danych nie będzie to możliwe, dlatego jesteś zobowiązany podać te dane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Przetwarzanie danych podanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Odpowiedzialność Katharsis Spółka ograniczoną odpowiedzialnością

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do strony, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niej będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze strony, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzin. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż 48 godzin.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki “cookies”.

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym typu laptop, komputer, tablet, smartfon, podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

„Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne administrowanie stroną. Pliki te pozwalają rejestrować w sposób anonimowy aktywność osób zainteresowanych naszą stroną, jak też udoskonalać jej zawartość merytoryczno – informacyjną.

Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień Twojej przeglądarki.

Ponadto pliki „cookies” są wykorzystywane do identyfikowania źródła, z jakiego trafiłeś na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Zmiany Polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.